IV. Rövidítések jegyzéke

Bp.               Budapest      
Bev.             bevezető 
BUKSZ        Budapesti Könyvszemle
c.                című
D.                Dátum
Elb.             elbeszélés
Eml.            emlékezés
Ford.           Fordította
H. n.            Hely nélkül
HVG            Heti Világgazdaság
Int.               interjú   
Ism.             ismertetés
ItK               Irodalomtörténeti Közlemények
Km.             közreműködik
K. n.            Kiadó nélkül      
Krit.             kritika
L.                 lásd
l.                  lap
L. még         lásd még
l. n.              lapszám nélkül   
mell.            melléklet
MTA            Magyar Tudományos Akadémia
Nekr.           nekrológ 
Nov.             novella    
Összeáll.      összeállította
PIM             Petőfi Irodalmi Múzeum
sz.                szám
Szerk.          szerkesztette
Tan.             tanulmány
Ua.               ugyanaz
Uo.               ugyanott
Vál.              válogatta