Bibliográfiánk teljességre törekvően regisztrálja Kertész Imre 1975 és 2018 között nyomtatásban megjelent műveit, az eközben született magyar nyelvű szakirodalmat, és kiegészül a szépirodalmi munkák színpadi és filmadaptációinak adataival. E csoportosításnak megfelelően az összeállításunk két fő részből áll, amelyek mindegyike további alfejezetekre tagolódik. A tételek valamennyi esetben kronologikusan követik egymást.

Az első fő részben szerepelnek az író kötetben, periodikumokban és antológiákban megjelent műveinek, műfordításainak, valamint a vele készült interjúknak és nyilatkozatoknak az adatai, s ebben a részben kaptak helyet műveinek hangoskönyvként vagy digitalizált formában megjelent kiadványai.

második fő rész a Kertész Imréről szóló szakirodalmat tartalmazza: ezen belül külön alfejezetben találhatók az önálló kötetben megjelent munkák és külön alfejezetben a periodikumokban és vegyes tartalmú tanulmánykötetekben megjelent írások; végezetül pedig a szépirodalmi művek alapján készült magyar nyelvű színpadi és filmadaptációk.

 

Az első rész köteteket bemutató fejezetében az adott mű leírása és tartalmi ismertetése, majd a korabali kritikai fogadtatása következik, a recenziók publikációs időrendjében. Ha egy-egy kötet többször is megjelent, általában az első megjelenésnél találhatók a későbbi kiadások ismertetései is – a Sorstalanság kritikai visszhangja azonban különválasztva szerepel, hogy ezáltal is jobban követhető legyen a regény recepciótörténete. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az ismertetések címei ezeken a helyeken nincsenek feltüntetve, mivel később a szakirodalom periodikus alfejezetében azzal együtt olvashatók.

Az író periodikumokban és antológiákban megjelent műveit tartalmazó fejezetben az utánközlések is megtalálhatók, amelyekre minden esetben utalás is történik, csakúgy, mint a cím- és szövegváltozatokra. Ha egy-egy írás címéből nem derül ki annak témája, az annotációban erről is tájékozódhat a felhasználó; ugyanígy az előadások elhangzásának helyéről és idejéről, s arról is, ha valamely műnek, esetleg interjúnak volt kritikai visszhangja. 

A műfordítások szintén időrendben, éves tagolásban követik egymást, ám ha valamely kötet többször is megjelent, ugyanazon tételen belül szerepel. Ha egyes drámafordításokból színházi előadás is született, annak adatai az annotációban kaptak helyet. Két drámafordítás (Arthur Schnitzler: A Bernhardi-ügy, Elias Canetti: Esküvő) nem jelent meg ugyan nyomtatásban, viszont volt színpadi premierjük. Mivel gépiratuk közgyűjteményben hozzáférhető, ezek is besorolást kaptak e fejezetben.

 

A második, szakirodalmat bemutató fő részben szintén külön kerültek az önálló, monografikus igényű művek és tanulmánykötetetek, valamint azok ismertetései. Az ezt követő alfejezet a periodikumokban és gyűjteményes kiadványokban megjelent írásokat veszi sorra. A havi lapok egységesen az adott hónap elejére, a negyedévenként megjelenők az évnegyed elejére, a kéthavi lapok az első hónap elején szerepelnek. Az azonos időpontban megjelenő lapok között a címük betűrendje adja a sorrendet. A vegyes tartalmú tanulmánykötetetek, antológiák mindig az adott év végére kerültek, a szerzők nevének alfabetikus rendjében.

A tételleírásokat ezúttal is műfajmegjelölés és gyakran annotáció követi: tartalmi megjegyzés, pontosítás, illetve datálás, amennyiben az adott írás keletkezése nem egyezik a publikálás évével, végül pedig utalók is lehetnek, amelyek az egyes írások azonosságát vagy összetartozását jelzik. A L.és a L. még utaló jelzi, ha az adott tétellel kapcsolatban további információk találhatók még a bibliográfiában; az Ua.rövidítés pedig az adott szöveg további megjelenéseit rögzíti.

A művek adaptációival, s különösen a Sorstalanságmegfilmesítésével kapcsolatos szakirodalom csak szórványosan kapott helyet összeállításunkban – leginkább azok a cikkek kerültek felvételre, amelyek szorosabban kötődnek az adott műhöz, illetve ha az író személyesen is részt vett például a regényéből készült film forgatásán, s az aktuális sajtótájékoztatókon.

 

A bibliográfiát az elemzett kötetek részletes jegyzéke zárja, ezek ugyanis a tételleírásoknál csak rövidített formában (szerző, cím, megjelenés éve) olvashatók. – Munkánk anyaga (autopszián alapulva) tartalmazza a korábbi részleges bibliográfiai gyűjtéseket, válogatásokat, valamint A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–75(Szerk.: Pajkossy György) és A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976-tól 1990-ig kiadott gyűjteményeinek vonatkozó anyagát, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Könyvtárában fellelhető cikkeket és újságkivágatokat; az itt közreadott gyűjtemény jelentős hányada azonban így is egyéni kutatómunka eredménye, amelyhez Kertész Imre és Kertész Magda nagy segítséget nyújtott. Az interneten hozzáférhető írások közül csak azok kerültek regisztrálásra, amelyek nyomtatásban is megjelentek.

A jelen bibliográfia korábbi, nyomtatott változata először az író 80. születésnapjára jelent meg 2009-ben, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában – az akkori közel 1300 tétel ezúttal több mint 500 újabb tétellel bővül. A mostani, honlapunkon tanulmányozható változat anyaggyűjtése 2018. októberével zárul, ám a jövőben rendszeresen közzétesszük az újonnan regisztrált írások adatait is. Gyűjtőmunkánk tehát nem tekinthető ezúttal sem befejezettnek. Épp ezért minden észrevételt, kiegészítést és pontosítást szívesen várunk a Kertész Imre Intézet levelezési címére: info@kerteszintezet.hu.

2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

2011

1563. Szűcs Teri: A Sorstalanság radikális tanúsága. [Tan.] = Sz. T.: A felejtés művészete., Bp. 2011. 105–137. — Ua. 1440.

2012

1564. Zsolnai György: Az egzisztencia léttapasztalásának kódolási lehetőségei. [Tan.] = Kortárs, 2012. jan.,1. sz. 75–80. — A kudarc c. regényről.
1565. Zsolnai György: Kritika helyett. [Ism.] = Szépirodalmi Figyelő, 2012. jan., 1. sz. 89–92. — A Mentés másként c. kötetről.
1566. Szűcs Teri: Kertész Imre Szép Ernője. (Hatás-vadászat.). [Tan.] = Tiszatáj, 2012. jan., 1. sz. 88–92.
1567. – –: Kertész Imre: Magyarország sorsszerűség. [Ism.] = Magyar Hírlap, 2012. febr. 10., 35. sz. 14. — K. I. Le Monde-nak adott interjúja kapcsán. L. még 1569., 1570.
1568. Földényi F. László: Az ördögbe vetett hit. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2012. febr. 17., 7. sz. 13. — K. I.-ről is.
1569. Körmendy Zuzsa: Patkányológia. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2012. febr. 13., 43. sz. 7. — K. I. Le Monde-nak adott interjúja kapcsán. L. még 1567., 1570.
1570. Bolgár György: Hogy mi van? Körmendy Zsuzsa kolonca. [Glossza] = 168 Óra, 2012. febr. 21., 7. sz. 10. ― L. 1569.
1571. Horváth Péter: A megközelíthetetlen megközelítése. Az esszéírás mint egzisztenciális munka Kertész Imrénél. [Tan.] = Literatura, 2012. 1. sz. [tavasz] 22–47.
1572. Kisantal Tamás: Mi a magyar most?. [Krit.] = Jelenkor, 2012. ápr.,     4. sz. 436–441. — A Mentés másként c. kötetről.
1573. Görgey Gábor: Kertész Imre és az erdő. [Vers] = Élet és Irodalom, 2012. máj. 11., 19. sz. 17.
1574. Bistey András: Őszinte napló különös esztendőkről. [Krit.] = Eső, 2012. 2. sz. [nyár] 86–91. — A Mentés másként c. kötetről.
1575. Lengyel Zoltán: A sors kritikája. Sorstalanság. [Tan.] = Tiszatáj, 2012. okt. 10. sz. 95–110.
1576. Sághy Miklós: A Sorstalanság Hollywoodba megy. [Tan.] = Tiszatáj, 2012. okt., 10. sz. Diákmelléklet (137. sz.), 20 l. — A filmforgatókönyvről és Koltai Lajos filmjéről.
1577. Inotai Edit: Orbán most nem vetette el az eurót. [Cikk] = Népszabadság, 2012. okt. 12., 240. sz. 1., 4. — Orbán Viktor és Angela Merkel berlini találkozójáról. A Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényén jelen volt K. I. is L. még 1577a.

1577a. Révész Sándor: kertész mnt olyan. [Cikk] = Népszabadság, 2012. okt. 20. Hétvége c. mell., 5.240. sz. 1., 4. — Orbán Viktor és K. I.  berlini találkozója kapcsán. Fotóval. L. még 1577a.
1578. Kelen Károly: Könyvsors. [Cikk] = Népszabadság, 2012. nov. 2.,        256. sz. Kulturális magazin (44. sz.), 3. — A szerző 83. születésnapja és a Nobel-díj 10. évfordulója kapcsán. Fotóval.
1579. Böhm Gábor: A holokauszt mint esztétikai probléma. Kertész és Nietzsche. [Tan.] = Literatura, 2012. 4. sz. [tél] 419–427.
1580. Lengyel András: A szodomai magányos. [Krit.] = Holmi, 2012. nov., 11. sz. 1401–1407. — A Mentés másként c. kötetről.
1581. Weyer Béla: Az alkotó pihen. [Cikk] = HVG, 2012. nov. 24.,  47. sz. 36.
1582. Schein Gábor: Személyes kommentár Kertész Imre Mentés másként című könyvéhez. [Esszé] = Műút, 2012. 32. sz. 52–58.
1583. Heller Ágnes: Arckép szögesdróttal. [Cikk] = Hungarikon. [Bp.]          2012. 54–55. — Gábor Áron installációjáról; a mű fotójával. Ua. 1528., 1545.
1584. Elek Tibor: Ne vicceljünk, uraim! Vita Kertész Imrével és Pozsonyi Ádámmal. [Cikk] = E. T.: Állítások és kérdések., Bp. 2012. — 245–250.
1585. Kőbányai János: Jób és díja. Kertész Imre. [Tan.] = K. J.: A magyar-zsidó irodalom története., Bp. 2012. 567–605. (Fotók: Képmelléklet, CII–CIII.)

2013

1586. Bakos András: 1586. Bakos András: Valóság nagybátyánk. [Glossza] = Délvilág [Szeged], 2013. jan. 9., 3. — Hivatkozik K. I. Útvesztő c. naplójegyzetére. L. 155.
1587. Lakatos István: Megértésküszöb. – A hallgatásban-lét felerősödése. Kertész Imre Kaddis a meg nem született gyermekért c. könyvéről. [Tan.] = Látó, 2013. jan. 1. sz. 100–105.
1588. Sturm László: Világnézetünk alakjai. Kommentárok Csoóri Sándor Védőoltás és Kertész Imre Mentés másként című könyvéhez. [Esszé] = Hitel, 2013. márc., 3. sz. 100–113.
1589. Fleisz katalin: Kertész Imre: Mentés másként. [Ism.] = Várad 2013. 1. sz. [1. félév] 95–96.
1590. – –: Kertész Imre hálás Auschwitzért. [Ism.] = Magyar Nemzet, 2013. szept. 16. 253. sz. 15. — A Die Zeit szept. 14-ei és a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung szept. 15-ei számában megjelent két interjú ismertetése. L. még 1591., 1592.
1591. Révész Sándor: Kertész az Kertész. [Cikk] = Népszabadság, 2013. szept. 16., 216. sz. 9. — L. még 1590.
1592. Valaczkay Gabriella: A holokauszt bohóca. [Ism.] = Népszabadság, 2013. szept. 16., 216. sz. 12. — A Die Zeit szept. 14-ei és a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung szept. 15-ei számában megjelent két interjú ismertetése. L. még 1590.
1593. Szemere Katalin: Közelebb a nagymama múltjához. Kertész Kaddisát adják elő angolul a Jurányiban. [Cikk] = Népszabadság, 2013. jún. 5., 129. sz. 14. — A regény dramatizált monológformában, Jake Goodman előadásában. Rendező: Barbara Lanciers. (Három előadás a Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorházban.)
1594. – –: Kertész Imre. [Életrajz] = Írók, költők., Bp. 2013. 92–93. — Fotókkal
1595. Kisantal Tamás: Az idegenség szabadsága. Szerep és identitás Kertész Imre 2000-es évekbeli szövegeiben. [Tan.] = „Zsidó” identitásképek a huszadik századi magyar irodalmban., Bp. 2013. 253–265.
1596. Pór Péter: Köves Gyuri utazása a Rossz birodalmában. (Kertész Imre Sorstalanság.). [Tan.] = P. P.: Tornyok és tárnák., Pozsony,         2013. 163–175. — Ua. 1237.
1597. Rosenfeld, Alvin H.: A túlélés túlélése: Elie Wiesel és Kertész Imre. [Tan.] = R., A. H.: A holokauszt vége. Bp. 2013. 244–272.

2014

1598. Sziklai László: Auschwitz kitárása. Kertész Imre tanúsítása. [Tan.] = Kritika, 2014. jan.-febr., 1–2. sz. 7–8.
1599. A holokausztbohóc. [Tan.] = Kritika, 2014. márc.-ápr.,  3–4. sz. 17–18. — Ua. 1663.
1600. Selyem Zsuzsa: Tárgynak lenni, alanynak lenni. A személyesség tétje Kertész Imrénél.. [Tan.] = Jelenkor, 2014. ápr., 4. sz. 419–424. — Ua. 1641.
1601. Schmidt Mária: A diktatúrák természetéről. [Esszé] = Heti Válasz, 2014. aug. 14.,  33. sz. 52–55. — Fotóval. Bővítve: 1764.
1602. – –: Kertész Imre állami kitüntetésben részesül? [Hír] = Magyar Nemzet, 2014. aug. 15., 222. sz. 9. — K. I. Szent István-rendjéről. L. még 1603–1610., 1612–1616., 1618., 1621–1625.
1603. – –: Támadják Kertész Imre kitüntetését. [Hír] = Magyar Nemzet, 2014. aug. 16., 223. sz. 3. — L. még 1601.
1604. Körmendy Zsuzsanna: Kertész Imre 85 éves. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2014. aug. 16., 223. sz. 7. — K. I. Szent István-rendjéről. L. még 1601.
1605. – –: Provokáció és menlevél – Kertész Imre díjáról. [Cikk] = Magyar Narancs, 2014. aug. 21., 34. sz. 3. — L. még 1601.
1606. – –: „Közös büszkeségünk forrásai ők”. Kertész Imre és Rubik Ernő kapta idén a magyar állam legmagasabb kitüntetését. [Hír] = Magyar Nemzet, 2014. aug. 21., 227. sz. 4.
1607.– –:Megbékélt. [Cikk] = Népszabadság, 2014. aug. 21., 195. sz. 1. — K. I. Szent István-rendjéről. Fotóval. L. még 1601.
1608. Vári György:  Kertész Imre megbékélése. [Cikk] = Népszabadság, 2014. aug. 21., 195. sz. 2. — A Szent István-rend átadásának ünnepi rendezvényéről. Fotóval. L. még 1601.
1609. – –: Nem értik, miért vette át. [Cikk] = Népszava, 2014. aug. 21., 194. sz. 13. — L. még 1601.
1610. – –: Ünnepelt és ünnepi kitüntetettek. [Cikk] = Népszava, 2014. aug. 21.,194. sz. 13. — L. még 1601.
1611. – –:Kertész-napló és regényrészlet. [Hír] = Népszabadság, 2014. aug. 22., 196. sz. 12. — A végső kocsma megjelenéséről. Fotóval.
1612. – –: Még mindig téma Kertész Imre Szent István Rendje. [Cikk] = Népszava, 2014. aug. 22., 195. sz. 2. — L. még 1601.
1613. Várkonyi Tibor: Mossák a kezeiket. [Cikk] = Népszava, 2014. aug. 22., 195. sz. 7. — L. még 1601.
1614. – –: Kertész Imre Szent István-rendje. [Hír] = HVG, 2014. aug. 23., 34. sz. 11. — L. még 1601.
1615. Dalos György: A Kertész-ügy. [Cikk] = 168 Óra, 2014. aug. 28., 35. sz. 67–68. — K. I. Szent István-rendjéről. Fotóval. L. még 1601., 1618.
1616. Szörényi László: Az irodalom nem iroda-lom. [Tárca] = Magyar Nemzet, 2014. aug. 30., 236. sz. Hétvégi Magazin c. mell., 37. — K. I. Szent István-rendjéről is.
1617. Vári György: Egy titkos élet krónikája. [Krit.] = Népszabadság, 2014. aug. 3., 203. sz. 6. — A végső kocsma c. kötetről.
1618. Dalos György: Kertész Imre és a Szent István-rend. [Cikk] = Mozgó Világ, 2014. szept., 9. sz. 91–93. — Ua. 1760. L. még 1615.
1619. Bán Zoltán András: Önmaga csődtömeggondnoka. [Krit.] = Magyar Narancs, 2014. szept. 4., 36. sz. 28–29. — A végső kocsma c. kötetről.
1620. – –: Kertész Imre új könyve. [Hirdetés] = Élet és Irodalom,, 2014. szept. 5., 36. sz. 19.
1621. Murányi Gábor: Kertész Imre paradoxonjai: dacos igen. [Cikk] = HVG, 2014. szept. 13., 37. sz. 30–31.
1622. Pion István: Kertész Imre: El kellett fogadni. [Ism.] = Magyar Nemzet, 2014. szept. 6., 243. sz. 10. — K. I. Friderikusz Sándornak adott tv-interjújáról. Fotóval.
1623. Balogh Gyula: Túl a végső kocsmán. [Cikk] = Népszava, 2014. szept. 6., 208. sz. 5.
1624. Várkonyi Tibor: A Kertész Imre-rejtély. [Cikk] = Népszava, 2014. szept. 6., 208. sz. Szép Szó c. mell., 3.
1625. Bíró Béla: A kölcsönösség esélye. A Kertész Imre „ügyről”. [Cikk] = Új Egyenlítő, 2014. okt., 10. sz. 8–9. — K. I. Szent István-rendjéről. L. még 1602.
1626. Angyalosi Gergely: A nyelvből nincs kiút. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2014. okt. 3., 40. sz. 21. — A végső kocsma c. kötetről.
1627. Bazsányi Sándor: Derengés. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2014. okt. 3., 40. sz. 21. — A végső kocsma c. kötetről.
1628. Heller Ágnes: Olvasónapló 2014–2015. Kertész Imre: A végső kocsma. [Krit.] = Múlt és Jövő, 2014. 3. sz. [ősz] 22–24. — Ua. 1662.
1629. Pályi Márk: Az írástudók uralkodása. [Tan.] = Ex Symposion, 2014. [ősz] 87. sz. 52–54.
1630. Földényi F. László: Kertész Imre titkos élete. 85. születésnapja alkalmából. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2014. nov. 7., 45. sz. 13.
1631. – –: Kertész Imre nyolcvanöt éves. [Hír] = Magyar Hírap, 2014. nov. 8., 260. sz. 12.
1632. Győr Ágnes: Cenzúrázott a The New York Times. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2014. nov. 12., 306. sz. 1., 3. — Fotóval. L. még 318., 1633., 1636.
1633. Győr Ágnes: Magyarázkodik az NYT újságírója. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2014. nov. 14., 308. sz. 3. — L. még 1632.
1634. – –: Kertész Imre köszöntése. [Hír] = Magyar Hírlap, 2014. nov. 19., 269. sz. 12. — Ünnepi rendezvény a PIM-ben, az író 85. születésnapja alkalmából. L. még 1635.
1635. R. Kiss Kornélia: Kertész Imre: Legyünk jóban! Születésnapja alkalmából Budapesten köszöntötték a Nobel-díjas írót. [Ism.] = Magyar Nemzet, 2014. nov. 19., 312. sz. 10. — Fotóval. L. még 1634.
1636. Borókai Gábor: A Kertész-idol lerombolása. [Cikk] = Heti Válasz, 2014. nov. 20., 47. sz. 6–7. — Hazugsággal vádolják az írót a The New York Times védelmében. Címlapfotóval. L. még 1632.
1637. Ayhan Gökhan – Izsó Zita: Kertész Imréről. Beszélgetés Vári Györggyel és Pályi Márkkal. [Int.] = Kritika, 2014. nov.-dec., 11-12. sz. 33–35.
1638. – –: Örökbe fogadott macik. [Cikk] = Népszava, 2014. dec. 5., 283. sz. 11. — Jótékonysági árverésen K. I. plüssmackója és a dedikált Sorstalanság 3,7 millió Ft-ért kelt el.
1639. Halmai Tamás: Az anyagtalan morfológiája. [Esszé] = Hajnal a mélyben. Kertész Imre: A pad., Pécs, 2014. 93–96. — Ua. 1533.
Ami személyes, és ami közös. Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége., 2014. 371–374. — Ua. 1438.
Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége., 2014. 371–374. — Ua. 1438.


1640. Németh Tamás: „Az élet lángja, ahogyan mondani szokták”. A test paradoxonja(i) a Sorstalanságban. [Tan.] = Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Bp. 2014. Gondolat 111–115.
1641. Selyem Zsuzsa: Tárgynak lenni, alanynak lenni. A személyesség tétje Kertész Imrénél. [Tan.] = S. Zs.: Fiktív állatok. Kolozsvár,  2014. 243–258. — Ua. 1600.

2015

1642. Lakatos Brigitta: Kertész Imre felesége harcol a rákkal. [Cikk+Int.] = Blikk, 2015. márc. 10., 68. sz. 1., 8.
1643. Csuday Csaba: Kertész Imre 85: Lót kísértete A végső kocsmában. [Esszé] = Magyar Művészet, 2015. 1. sz. (márc.) 142–148. — A végső kocsma kötetdedikációjának fakszimiléjével.
1644. Bod Péter: Ex libris. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2015. márc. 13., 11. sz. 19. — A végső kocsma c. kötetről is.
1645. Bistey András: Egy megíratlan regény „regénye”. [Krit.] = Eső, 2015. 1. sz. tavasz, 86–88. — A végső kocsma c. kötetről is.
1646. Szécsi Noémi: Korzózni a szivárványon. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2015. ápr. 25., 97 sz. Hétvégi magazin, 27. — Fotóval. K. I.-ról is.
1647. Szűcs Teri: Fine. [Krit.] = Jelenkor, 2015. máj., 5. sz. 606–608. — A végső kocsma c. kötetről.
1648. Bakonyi István: „…az asszimiláns zsidó létformájának az írója vagyok”. [Krit.] = Tiszatáj, 2015. máj., 5. sz. 116–118. — A végső kocsma c. kötetről.
1649. Dés Mihály: Hogyan nem lettem Szépíró?. [Olvasói levél] = Élet és Irodalom, 2015. máj 22., 21. sz. 12. — Vö. 1651.
1650. Papp Máté: „A boldogság is csak része a borzalomnak?”. [Krit.] = Vigilia, 2015. jún., 6. sz. 466–467. — A végső kocsma c. kötetről.
1651. Patak Márta: Egy levél margójára. - = Élet és Irodalom, 2015. jún. 5., 23. sz. 2. — Olvasói levél Dés Mihály írására. L. 1649.
1652. – –: Kertész Imre díszdoktor lett. [Hír] = Blikk, 2015. jún. 13., 160. sz. 1. — Fotóval.
1653. Ficsor Benedek: Kertész Imre díszdoktori címe. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2015. jún. 13., 137. sz. 4. — A marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem elismerése. Az író nyilatkozatával.
1654. Modor Bálint: A mulandóság utolsó cseppje. [Krit.] = Credo, 2015. 2. sz. [nyár] 72–74. — A végső kocsma c. kötetről.
1655. Szemes Botond: Kertész Imre Kaddisának elemzése a beszédhelyzet tükrében. [Tan.] = Literatura, 2015. 2. sz. [nyár] 197–208.
1656. Pálfalvi Lajos: Nem Isten, nem Napóleon, hanem Mengele doktor. (Lengyel monográfia Kertész Imréről.). [Krit.] = Múlt és Jövő, 2015. 2. sz. [nyár] 101–104. — A kötet szerzője Kinga Piotrowiak-Junkiert. Fotóval.
1657. Visky András: Átugrani egy szakadékot és a túloldalról beszélni. Samuel Beckett és Kertész Imre misztikus fordulata. [Tan.] = Jelenkor, 2015. szept., 9. sz. 952–963.
1658. Sitkei [Levente]: Európát félti Kertész. [Ism.] = Magyar Idők, 2015. szept 7., 6. sz. 9. — A végső kocsma c. kötet egyik feljegyzése kapcsán a migráció veszélyéről. L. még uo. címlapon szerkesztői összefoglalót.
1659. Babiczky Tibor: Megbocsáthatatlan egyenesség. [Esszé] = Magyar Nemzet, 2015. szept 19., 220. sz., 23.
1660. Keresztesi József: Buster Keaton Auschwitzban. Széljegyzet a Sorstalansághoz Kertész Imre Müpa-beli estje ürügyén. [Cikk] = Müpa Magazin, 2015. nov.-dec., 5. sz. 37. — Fotóval. A 34–35. oldalon részlet A boldogtalan 20. század c. esszéből. Az est időpontja dec. 14. (Veiszer Alinda beszélgetőtársai: Hafner Zoltán, Morcsányi Géza, Spiró György. Közreműködik: Kulka János. Az est rendezője: Novák Eszter.)