Bibliográfiánk teljességre törekvően regisztrálja Kertész Imre 1975 és 2018 között nyomtatásban megjelent műveit, az eközben született magyar nyelvű szakirodalmat, és kiegészül a szépirodalmi munkák színpadi és filmadaptációinak adataival. E csoportosításnak megfelelően az összeállításunk két fő részből áll, amelyek mindegyike további alfejezetekre tagolódik. A tételek valamennyi esetben kronologikusan követik egymást.

Az első fő részben szerepelnek az író kötetben, periodikumokban és antológiákban megjelent műveinek, műfordításainak, valamint a vele készült interjúknak és nyilatkozatoknak az adatai, s ebben a részben kaptak helyet műveinek hangoskönyvként vagy digitalizált formában megjelent kiadványai.

második fő rész a Kertész Imréről szóló szakirodalmat tartalmazza: ezen belül külön alfejezetben találhatók az önálló kötetben megjelent munkák és külön alfejezetben a periodikumokban és vegyes tartalmú tanulmánykötetekben megjelent írások; végezetül pedig a szépirodalmi művek alapján készült magyar nyelvű színpadi és filmadaptációk.

 

Az első rész köteteket bemutató fejezetében az adott mű leírása és tartalmi ismertetése, majd a korabali kritikai fogadtatása következik, a recenziók publikációs időrendjében. Ha egy-egy kötet többször is megjelent, általában az első megjelenésnél találhatók a későbbi kiadások ismertetései is – a Sorstalanság kritikai visszhangja azonban különválasztva szerepel, hogy ezáltal is jobban követhető legyen a regény recepciótörténete. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az ismertetések címei ezeken a helyeken nincsenek feltüntetve, mivel később a szakirodalom periodikus alfejezetében azzal együtt olvashatók.

Az író periodikumokban és antológiákban megjelent műveit tartalmazó fejezetben az utánközlések is megtalálhatók, amelyekre minden esetben utalás is történik, csakúgy, mint a cím- és szövegváltozatokra. Ha egy-egy írás címéből nem derül ki annak témája, az annotációban erről is tájékozódhat a felhasználó; ugyanígy az előadások elhangzásának helyéről és idejéről, s arról is, ha valamely műnek, esetleg interjúnak volt kritikai visszhangja. 

A műfordítások szintén időrendben, éves tagolásban követik egymást, ám ha valamely kötet többször is megjelent, ugyanazon tételen belül szerepel. Ha egyes drámafordításokból színházi előadás is született, annak adatai az annotációban kaptak helyet. Két drámafordítás (Arthur Schnitzler: A Bernhardi-ügy, Elias Canetti: Esküvő) nem jelent meg ugyan nyomtatásban, viszont volt színpadi premierjük. Mivel gépiratuk közgyűjteményben hozzáférhető, ezek is besorolást kaptak e fejezetben.

 

A második, szakirodalmat bemutató fő részben szintén külön kerültek az önálló, monografikus igényű művek és tanulmánykötetetek, valamint azok ismertetései. Az ezt követő alfejezet a periodikumokban és gyűjteményes kiadványokban megjelent írásokat veszi sorra. A havi lapok egységesen az adott hónap elejére, a negyedévenként megjelenők az évnegyed elejére, a kéthavi lapok az első hónap elején szerepelnek. Az azonos időpontban megjelenő lapok között a címük betűrendje adja a sorrendet. A vegyes tartalmú tanulmánykötetetek, antológiák mindig az adott év végére kerültek, a szerzők nevének alfabetikus rendjében.

A tételleírásokat ezúttal is műfajmegjelölés és gyakran annotáció követi: tartalmi megjegyzés, pontosítás, illetve datálás, amennyiben az adott írás keletkezése nem egyezik a publikálás évével, végül pedig utalók is lehetnek, amelyek az egyes írások azonosságát vagy összetartozását jelzik. A L.és a L. még utaló jelzi, ha az adott tétellel kapcsolatban további információk találhatók még a bibliográfiában; az Ua.rövidítés pedig az adott szöveg további megjelenéseit rögzíti.

A művek adaptációival, s különösen a Sorstalanságmegfilmesítésével kapcsolatos szakirodalom csak szórványosan kapott helyet összeállításunkban – leginkább azok a cikkek kerültek felvételre, amelyek szorosabban kötődnek az adott műhöz, illetve ha az író személyesen is részt vett például a regényéből készült film forgatásán, s az aktuális sajtótájékoztatókon.

 

A bibliográfiát az elemzett kötetek részletes jegyzéke zárja, ezek ugyanis a tételleírásoknál csak rövidített formában (szerző, cím, megjelenés éve) olvashatók. – Munkánk anyaga (autopszián alapulva) tartalmazza a korábbi részleges bibliográfiai gyűjtéseket, válogatásokat, valamint A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–75(Szerk.: Pajkossy György) és A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976-tól 1990-ig kiadott gyűjteményeinek vonatkozó anyagát, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Könyvtárában fellelhető cikkeket és újságkivágatokat; az itt közreadott gyűjtemény jelentős hányada azonban így is egyéni kutatómunka eredménye, amelyhez Kertész Imre és Kertész Magda nagy segítséget nyújtott. Az interneten hozzáférhető írások közül csak azok kerültek regisztrálásra, amelyek nyomtatásban is megjelentek.

A jelen bibliográfia korábbi, nyomtatott változata először az író 80. születésnapjára jelent meg 2009-ben, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában – az akkori közel 1300 tétel ezúttal több mint 500 újabb tétellel bővül. A mostani, honlapunkon tanulmányozható változat anyaggyűjtése 2018. októberével zárul, ám a jövőben rendszeresen közzétesszük az újonnan regisztrált írások adatait is. Gyűjtőmunkánk tehát nem tekinthető ezúttal sem befejezettnek. Épp ezért minden észrevételt, kiegészítést és pontosítást szívesen várunk a Kertész Imre Intézet levelezési címére: info@kerteszintezet.hu.

2. Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

2015

1661. Ács Pál:  „Jogom van ehhez az undorhoz”. [Krit.] = Á. P.: Átszitált idő. Bp. 2015.  —  A Mentés másként c. kötetről. Ua. 1560.
1662. Heller Ágnes:  Kertész Imre: A végső kocsma. [Krit.] = H. Á.: Olvasónapló 2014–2015. Bp. 2015. 112–123. — Ua. 1628.
1663. Sziklai László:  Holokausztbohóc. [Tan.] = Sz. L.: A KZ regénye. Bp. 2015. 147–153. — Ua. 1599.
1664. Tóbiás Áron:  Utójáték: Utazás az irodalmi Nobel-díj körül – Kertész Imre. [Eml.+Cikk] = T. Á.: Megmentett hangszalagok. Bp. 2015. 465–472.
1665. Nagy Edit:  A világba vetett bizalom és az idiotikus honvágy: Párhuzamok Ottlik Géza és Kertész Imre regényvilágában. [Tan.] = „Száz év múlva is emlékezett dolgokra…” Szombathely, 2015. 129–141.

2016

1666. Czene Gábor:  Kertész Imrével próbált takarózni. Próbára bocsátották azt a férfit, aki a Sorstalanságból akarta levezetni a holokauszttagadást. [Cikk] = Népszabadság, 2016. jan. 22., 18. sz. 4.
1667. – –:  Megjelentek Kertész Imre feljegyzései. [Hír] = Népszava, 2016. márc. 11., 60. sz. 5. — A néző c. kötetről.
1668. Kelen Károly:  Ünnepi esemény kímélet nélkül. [Cikk] = Népszabadság, 2016. márc. 11., 60. sz. 11. — Beszámoló A néző c. kötetről rendezett kerekasztal-bezsélgetésről. (A résztvevők: Jánossy Lajos, Németh Gábor, Reményi József Tamás, Sipos Balázs.) Uo. ismertetés A néző c. kötetről is.
1669. Szegő János:  Kertész Imre naplói. A gondolatnyi csend. [Cikk] = 168 Óra, 2016. márc. 18., 44–45.
1670. Sipos Balázs:  Kiabálás a lichthofból. [Krit.] = Magyar Narancs, 2016. márc. 31., 13. sz. 36–37. — A néző c. kötetről.
1671. – –: Meghalt Nobel-díjas írónk, Kertész Imre. [Cikk] = Blikk, 2016. ápr. 1., 89. sz. 1., 3. — Fotóval; Géczy Dorottya, Felföldy Anikó és Bodrogi Gyula rövid nyilatkozataival.
1672. A. T.:  Otthonában hunyt el Kertész Imre. [Hír] = Bors, 2016. ápr. 1., 89. sz. 3. — Fotóval.
1673. Sipos Zoltán:  Valahová, nagyon messzire. [Nekr.] = Metropol, 2016. ápr. 1., 8. — Fotóval és Dragomán György, Szántó T. Gábor, Dalos György, Kőbányai János, Koltai Lajos rövid nyilatkozataival.
1674. – –: Elhunyt Kertész Imre (1929–2016). [Hír] = Magyar Idők, 2016. ápr. 1., 76. sz. 1. — Fotóval.
1675. Csontos János:  Emberi sors, isteni terv: Kertész Imre (1929–2016). [Nekr.] = Magyar Idők, 2016. ápr. 1., 76. sz. 17. — Fotóval.
1676. – –: A történelem lezárhatatlansága. [Cikk] = Magyar Idők, 2016. ápr. 1., 76. sz. 17. — Orbán Viktor kondoleáló levelének részletével.
1677.– –: Elhunyt Kertész Imre Nobel-díjas magyar író. [Hír] = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 1., 76. sz. 1. — Fotóval.
1678. Péntek Orsolya:  Elhunyt Kertész Imre Nobel-díjas magyar író. [Nekr.] = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 1., 76. sz. 12. — Fotóval; uo. politikusok, ismerősök, barátok nyilatkozataival; az író egyes nyilatkozatainak félreértéseiről.
1679. – –: Elhunyt a Nobel-díjas Kertész Imre. [Hír] = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 1., 76. sz. 1. — Fotóval.
1680. – –: „Ma nem mentem iskolába”. Kertész Imre (1929–2016). [Cikk] = Magyar Nemzet, 2016. ápr. 1., 76. sz. 6. — Szentmártoni János, Gács Anna és Ács Margit nyilatkozataival és a nemzetközi sajtóvisszhang szemelvényeivel. Fotóval.
1681. Körmendy Zsuzsanna:  Egy befejezett életmű. [Nekr.] = Magyar Nemzet, 2016. ápr. 1., 76. sz. 7.
1682. – –: Kertész Imre 1929–2016. [Hír] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 1.
1683. Nemes Jeles László:  Szenvedélyes vágy. [Nyil.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 10.
1684. Zentai Péter László:  Díszvendégségben. [Nyil.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 10.
1685. Kelen Károly:  Boldogság a zsarnokságban. [Nekr.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 10. — Fotóval; uo. részlet A stockholmi beszédből.
1686. Nádas Péter:  Erről kell újra és újra beszélnünk. [Nyil.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 10. — A 11. oldalon Isolde Ohlbaum K. I.-ről és N. P.-ről készített közös fotója. L. még 1718.
1687. Földényi F. László:  Életműve nagy segítség nekünk. [Nekr.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11. — A szerző kommentárja: „Kertész Imrét 2002-ben tervezte díszdoktorrá avatni az ELTE. Végül ettől eltekintettek. A fenti szöveg laudáció lett volna, így eddig sehol nem jelent meg.”
1688. Koltai Lajos:  Mindig volt egy mondat. [Nyil.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11.
1689. Kornis Mihály:  Legmagányosabb magány. [Nyil.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11.
1690. Morcsányi Géza:  Hatása az ifjú lelkekre. [Nyil.] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11.
1691. – –: Szabadságvágy. [Hír] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11. — Részlet Orbán Viktor kondoleáló leveléből.
1692. Sándor Iván: A mindenkori jövőről is beszélt. [Hír] = Népszabadság, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11.
1693. – –: Elhunyt Kertész Imre. [Hír] = Népszava, 2016. ápr. 1., 76. sz. 11. — Fotóval.
1694. Mészáros Márton: Elhunyt Kertész Imre. [Cikk] = Népszava, 2016. ápr. 1., 6. sz. 12–13. — Fotóval.
1695. –: In memoriam. [Nyil.] = Népszava, 2016. ápr. 1., 76. sz. 12. — Szemelvények Koltai Lajos, Veres András, Hafner Zoltán, Kőbányai János, Konrád György és Vidnyánszky Attila nyilatkozataiból. A 13. lapon részletek a német sajtóvisszhangból.
1696. Ungvári Tamás:  Egy sors beteljesült. – Kavics Kertész Imre sírjára. [Nekr.] = Népszava, 2016. ápr. 1., 76. sz. 12.
1697.  –: Elhunyt Nobel-díjas írónk, Kertész Imre. [Cikk] = Színes Ász, 2016. ápr. 1., 89. sz. 3. — Fotóval, interjúrészletekkel.
1698. – –: A világlapok is búcsúznak az írótól. [Hír] = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 2., 77. sz. 13.
1699. Léphaft Pál karikatúrája Kertész Imréről. = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 2–3., 77. sz. Magazin c. mell., 31.
1700. Mészáros Márton:  Virrasztással emlékeztek Kertész Imrére. [Cikk] = Népszava, 2016. ápr. 2., 77. sz. 1., 5. — Felolvasóest a PIM-ben. Fotóval.
1701. Szilágyi Márton:  Nem és ámen között. [Nekr.] = Vasárnapi Hírek, 2016. ápr. 2., 18.
1702. Dalos György:  Kaddis jó barátért. Kertész Imre (1929–2016). [Eml.] = 168 Óra, 2016. ápr. 7., 14. sz. 54–55. — Fotóval.
1703. – –: Elhunyt Kertész Imre. [Hír] = Figyelő, 2016. ápr. 7., 14. sz. 66.
1704. – –: Meghalt Kertész Imre. [Hír] = Heti Válasz, 2016. ápr. 7., 14. sz. 5. — Fotóval.
1705. Osztovits Ágnes: Búcsú Kertész Imrétől. [Nekr.] = Heti Válasz, 2016. ápr. 7., 14. sz. 45. — Fotóval.
1706. Heller Ágnes: Kertész Imre halálára. [Nekr.] = Magyar Narancs, 2016. ápr. 7., 14. sz. 42–43. — Fotóval.
1707. Bán Zsófia: Kertész Imre mint kultúra. [Nekr.] = Magyar Narancs, 2016. ápr. 7., 14. sz. 43.
1708. Darvasi László: Az életben maradás ára. Kertész Imre halálára. [Nekr.] = Élet és Irodalom, 2016. ápr. 8., 14. sz. 4.
1709. György Péter: „Nem vagyok többé holokausztbohóc”. [Nekr.] = Élet és Irodalom, 2016. ápr. 8., 14. sz. 4–5.
1710. Esterházy Péter: Négy nap egy hasnyálmirigynaplóból. [Naplójegyzetek] = Élet és Irodalom, 2016. ápr. 8., 14. sz. 5. — A szerző utolsó látogatásáról K. I.-nél. Ua.1807.
1711. Szántó T. Gábor: Sziszüphoszt boldognak kell elképzelnünk. A Kertész-életmű belső feszültsége. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2016. ápr. 8., 14. sz. 13.
1712. Murányi Gábor: Az író egyetlen vagyontárgya. [Cikk] = HVG, 2016. ápr. 9., 14. sz. 36–38.
1713. Heisler András: A Sorstalanság felszabadító holokausztregény. [Nyil.] = Új Élet, 2016. ápr. 15., 7. sz. 6. — K. I. halála alkalmából.
1714. Veres András: Kertész Imre halálára. [Nekr.] = Kritika, 2016. márc-ápr. 3-4., sz. 5. — Fotóval.
1715. Szegő János: A másik Kertész. [Cikk] = Könyves Magazin, 2016. 2. sz. [ápr.] 32–33. — Fotóval.
1716. – –: Április 22-én temetik el Kertész Imrét. [Hír] = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 19., 91. sz. 13.
1717. Bársony Éva: Végső búcsú Kertész Imrétől. [Hír] = Népszava, 2016. ápr. 22., 94. sz. 5.
1718.Köves Gábor: „Nem lehet kiradírozni”. Beszélgetés Nádas Péterrel. [Int.] = Magyar Narancs, 2016. ápr. 21., 16. sz. Könyvmelléklet, II–VI. — K. I.-ról: VI. L. még 1686.
1719. – –:  „Kertész Imre volt a legszabadabb”. [Hír] = Magyar Hírlap, 2016. ápr. 23., 95. sz. 13. — K. I. temetéséről; fotóval. L. még 1723., 1727., 1728.
1720. – –: Végső búcsút vettek Kertész Imrétől. [Hír] = Magyar Idők, 2016. ápr. 23., 95. sz. 17. — Fotóval.
1721. [Pion István] P. I.: Búcsú. [Hír] = Magyar Nemzet, 2016. ápr. 23–24., 95. sz. 1. — Fotóval.
1722. Pion István: „Sosem ér véget semmi”. [Cikk] = Magyar Nemzet, 2016. ápr. 23–24., 95. sz. 8. — Fotóval.
1723. Bárkay Tamás: Eltemették a legszabadabb embert. Spiró György és Esterházy Péter búcsúztatta Kertész Imrét. [Cikk] = Népszabadság, 2016. ápr. 23., 95. sz. 11. — Fotóval. L. még 1719.
1724. G. M.:  Érdekek helyett értékek. [Hír] = Népszabadság, 2016. ápr. 23., 95. sz. 11. — A temetést követő fogadásról és Norbert Lammert (a Bundestag elnöke) beszédéről.
1725. Kelen Károly: Elkártyázott történetek. [Cikk] = Népszabadság, 2016. ápr. 23., 95. sz. Hétvége c. mell., 16. — A kudarc c. regény bridzsjelenetéről is. Fotóval.
1726. – –: Végső búcsú Kertésztől. [Hír] = Népszava, 2016. ápr. 23. 95. sz. — Fotóval.
1727. Esterházy Péter: Temetésen beszélni. [Nekr.] = Élet és Irodalom, 2016. ápr. 29., 17. sz. 3.
1728. Spiró György:  Imre temetésére. [Nekr.] = Élet és Irodalom, 2016. ápr. 29., 17. sz. 3. — Ua. 1729.
1729. Spiró György: Imre temetésére. [Nekr.] = Lyukasóra, 2016. 3. sz. [máj.] 23. — Fotóval. Ua. 1728.
1730. Kőbányai János: A Nobel-palást magánya mögött. [Nekr.] = Múlt és Jövő, 2016. 1. sz. [tavasz] 5–7. — Fotóval és Fehér László festményével.
1731. Kisantal Tamás: Az író és az úgynevezett világ. [Krit.] = Magvető Tavaszi Katalógus, 2016. ápr. [1. sz.] 2–3. — A néző c. kötetről.
1732. Kerekes Pál: Kertész Imre a számítógépes regényírásról. [Cikk] = Tudományos és műszaki tájékoztatás, 2016. 4. sz. 177–178.
1733. Élet-kaddis. Szépirodalmi összeállítás Kertész Imre emlékére. =
Irodalmi Jelen, 2016. máj. (175. sz.) 23–36.
Turczi István: Közel az idő. [V] 23.
Böszörményi Zoltán:  A vámos egyetlen szál virága. [V] 24–25.
Petőcz András:  Kertész Imre emlékére. [V] 25–26.
Balázs Imre József: Szinte napra tíz évvel korábban. [Eml.+Cikk] 26–31.
       Dimény H. Árpád: Élet-kaddis. [V] 32–33.
Hegedűs Gyöngyi: Fosztóképző. [V] 35-36.
Acsai Roland: Kaddis a megszületett kiskutyáért. [V] 35–36.
Kántor Zsolt: Kertész Imre a szív pitvarában. [V] 36.

1734.– –: Búcsú Kertész Imtétől. [Hír] = Müpa, 2016. máj.-jún., 3. sz. 6. — Fotóval.
1735. Forgách András: Semmi fölösleg. [Esszé] = Jelenkor, 2016. máj., 5. sz. 457–460.
1736. Sándor Iván: Sonderberg-variációk. (Kertész Imre). [Esszé] = Jelenkor, 2016. máj., 5. sz. 461–466. — Ua. 1763.
1737. Veiszer Alinda: „Beszéd nélkül is értettük egymást”. Nagy Marcell Kertész Imréről és egy különös barátságról. [Int.] = Könyvjelző, 2016. máj., 5. sz. 12–14. — Fotóval.
1738. Gy. Horváth László: Isten veled, Imre. [Eml.] = Könyvjelző, 2016. máj., 5. sz. 14.
1739. Dalos György: Spiró, Kertész, és akiknek nem kell. [Naplójegyzet] = Mozgó Világ, 2016. máj., 5. sz. 73–76.
1740. Bod Péter: „Légy tisztában vele, hogy eltűnsz”. [Krit.] = Tiszatáj, 2016. máj., 5. sz. 96–99. — A néző c. kötetről.
1741. Ruff Borbála: Innen és túl. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2016. máj 20., 20. sz. 22. az Egy történet c. hangoskönyvről. L. 330.
1742. Kecskés Tamás Hunor: Szükségszerűm vagy véletlenem. Levezetni Kertész Imrét. [Tan.] = Helikon, [Kolozsvár] 2016. máj 25., 10. sz. 8–9. — Fotóval.
1743. Czinege József: Szövegkapcsolatok és alkotói önértelmezés Kertész Imre A végső kocsma című művében. [Tan.] = Műhely, 2016. 3. sz. [máj.-jún.] 56–59.
1744. Demény Péter: A melankolikus tisztánlátó. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2016. máj. 13., 19. sz. 21 — A néző c. kötetről.
1745. Jánossy Lajos: Az utolsó tekercs. [Krit.] = Élet és Irodalom, 2016. máj. 13., 19. sz. 21. — A néző c. kötetről.
1746. Dalos György: „Soha többé nem lesz ilyen ember”. Kertész és a német gyász. [Cikk] = Múlt és Jövő, 2016. 2. sz. [nyár] 10–11. — Az író halálhírének német sajtóvisszhangjáról.
1747. Dallos Eszter (összeáll.): Kertész Imre a Múlt és Jövőben. [Bibliográfia] = Múlt és Jövő, 2016. 2. sz. [nyár] 12–15. — Fotóval.
1748. Spiró György: Néhány Kertész-paradoxon. [Eml.] = Mozgó Világ, 2016. júl.-aug., 7-8. sz. 95–96. — Elhangzott a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia emlékülésén, 2016. máj. 27-én. L. még 1749.
1749. Spiró György: A gépírónője voltam. [Eml.] = Mozgó Világ, 2016. júl.-aug. 7-8. sz. 97–98. — Elhangzott a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia emlékülésén, 2016. máj. 27-én. L. még 1748.
1750. – –: Meghalt Kertész Magda. [Hír] = Magyar Hírlap, 2016. szept. 10., 213. sz. 14. — Az író özvegye szept. 8-án hunyt el.
1751. – –: Meghalt Kertész Imre özvegye. [Hír] = Magyar Idők, 2016. szept. 10., 213. sz. 10.
1752. – –: Elhunyt Kertész Magda. [Hír] = Magyar Nemzet, 2016. szept. 10., 213. sz. 9.