Bibliográfiánk teljességre törekvően regisztrálja Kertész Imre 1975 és 2018 között nyomtatásban megjelent műveit, az eközben született magyar nyelvű szakirodalmat, és kiegészül a szépirodalmi munkák színpadi és filmadaptációinak adataival. E csoportosításnak megfelelően az összeállításunk két fő részből áll, amelyek mindegyike további alfejezetekre tagolódik. A tételek valamennyi esetben kronologikusan követik egymást.

Az első fő részben szerepelnek az író kötetben, periodikumokban és antológiákban megjelent műveinek, műfordításainak, valamint a vele készült interjúknak és nyilatkozatoknak az adatai, s ebben a részben kaptak helyet műveinek hangoskönyvként vagy digitalizált formában megjelent kiadványai.

második fő rész a Kertész Imréről szóló szakirodalmat tartalmazza: ezen belül külön alfejezetben találhatók az önálló kötetben megjelent munkák és külön alfejezetben a periodikumokban és vegyes tartalmú tanulmánykötetekben megjelent írások; végezetül pedig a szépirodalmi művek alapján készült magyar nyelvű színpadi és filmadaptációk.

 

Az első rész köteteket bemutató fejezetében az adott mű leírása és tartalmi ismertetése, majd a korabali kritikai fogadtatása következik, a recenziók publikációs időrendjében. Ha egy-egy kötet többször is megjelent, általában az első megjelenésnél találhatók a későbbi kiadások ismertetései is – a Sorstalanság kritikai visszhangja azonban különválasztva szerepel, hogy ezáltal is jobban követhető legyen a regény recepciótörténete. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az ismertetések címei ezeken a helyeken nincsenek feltüntetve, mivel később a szakirodalom periodikus alfejezetében azzal együtt olvashatók.

Az író periodikumokban és antológiákban megjelent műveit tartalmazó fejezetben az utánközlések is megtalálhatók, amelyekre minden esetben utalás is történik, csakúgy, mint a cím- és szövegváltozatokra. Ha egy-egy írás címéből nem derül ki annak témája, az annotációban erről is tájékozódhat a felhasználó; ugyanígy az előadások elhangzásának helyéről és idejéről, s arról is, ha valamely műnek, esetleg interjúnak volt kritikai visszhangja. 

A műfordítások szintén időrendben, éves tagolásban követik egymást, ám ha valamely kötet többször is megjelent, ugyanazon tételen belül szerepel. Ha egyes drámafordításokból színházi előadás is született, annak adatai az annotációban kaptak helyet. Két drámafordítás (Arthur Schnitzler: A Bernhardi-ügy, Elias Canetti: Esküvő) nem jelent meg ugyan nyomtatásban, viszont volt színpadi premierjük. Mivel gépiratuk közgyűjteményben hozzáférhető, ezek is besorolást kaptak e fejezetben.

 

A második, szakirodalmat bemutató fő részben szintén külön kerültek az önálló, monografikus igényű művek és tanulmánykötetetek, valamint azok ismertetései. Az ezt követő alfejezet a periodikumokban és gyűjteményes kiadványokban megjelent írásokat veszi sorra. A havi lapok egységesen az adott hónap elejére, a negyedévenként megjelenők az évnegyed elejére, a kéthavi lapok az első hónap elején szerepelnek. Az azonos időpontban megjelenő lapok között a címük betűrendje adja a sorrendet. A vegyes tartalmú tanulmánykötetetek, antológiák mindig az adott év végére kerültek, a szerzők nevének alfabetikus rendjében.

A tételleírásokat ezúttal is műfajmegjelölés és gyakran annotáció követi: tartalmi megjegyzés, pontosítás, illetve datálás, amennyiben az adott írás keletkezése nem egyezik a publikálás évével, végül pedig utalók is lehetnek, amelyek az egyes írások azonosságát vagy összetartozását jelzik. A L.és a L. még utaló jelzi, ha az adott tétellel kapcsolatban további információk találhatók még a bibliográfiában; az Ua.rövidítés pedig az adott szöveg további megjelenéseit rögzíti.

A művek adaptációival, s különösen a Sorstalanságmegfilmesítésével kapcsolatos szakirodalom csak szórványosan kapott helyet összeállításunkban – leginkább azok a cikkek kerültek felvételre, amelyek szorosabban kötődnek az adott műhöz, illetve ha az író személyesen is részt vett például a regényéből készült film forgatásán, s az aktuális sajtótájékoztatókon.

 

A bibliográfiát az elemzett kötetek részletes jegyzéke zárja, ezek ugyanis a tételleírásoknál csak rövidített formában (szerző, cím, megjelenés éve) olvashatók. – Munkánk anyaga (autopszián alapulva) tartalmazza a korábbi részleges bibliográfiai gyűjtéseket, válogatásokat, valamint A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–75(Szerk.: Pajkossy György) és A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1976-tól 1990-ig kiadott gyűjteményeinek vonatkozó anyagát, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Könyvtárában fellelhető cikkeket és újságkivágatokat; az itt közreadott gyűjtemény jelentős hányada azonban így is egyéni kutatómunka eredménye, amelyhez Kertész Imre és Kertész Magda nagy segítséget nyújtott. Az interneten hozzáférhető írások közül csak azok kerültek regisztrálásra, amelyek nyomtatásban is megjelentek.

A jelen bibliográfia korábbi, nyomtatott változata először az író 80. születésnapjára jelent meg 2009-ben, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában – az akkori közel 1300 tétel ezúttal több mint 500 újabb tétellel bővül. A mostani, honlapunkon tanulmányozható változat anyaggyűjtése 2018. októberével zárul, ám a jövőben rendszeresen közzétesszük az újonnan regisztrált írások adatait is. Gyűjtőmunkánk tehát nem tekinthető ezúttal sem befejezettnek. Épp ezért minden észrevételt, kiegészítést és pontosítást szívesen várunk a Kertész Imre Intézet levelezési címére: info@kerteszintezet.hu.

2. Periodikumokban, antológiákban megjelent művek

1999

90. A tolerancia díja. [Beszéd] = Élet és Irodalom, 1999. dec 22., 51–52. sz. 2. — Elhangzott 1999. dec. 10-én Budapesten, a díj átvételekor. Ua. 126.
91. Hommage à Fejtő. [Esszé] = Hommage à Fejtő Ferenc. Bp. 1999. 53–57.
92. Világpolgár és zarándok. [Nov.] = Budapesti aggadák. Bp. 1999. 289–297 — Ua. 35., 46.

2000

93. Itt állunk, nézegetjük egymást… [Eml.] = Kalligram, 2000. ápr., 4. sz. 179–181. — Az ötven éves Esterházy Péter köszöntése. ― Ua. 94., 96., 152.
94. Itt állunk, nézegetjük egymást… [Eml.] = 168 Óra, 2000. ápr 13., 15. sz. 26. — Ua. 93.
95. A hivatás. = Élet és Irodalom, 2000. ápr 14., 15. sz. 7. — Az Éltem egyszer én, Márai Sándor c. kötetről. Elhangzott a Central Kávéházban 2000. ápr. 7-én, a Helikon Kiadó és a PIM kiadásában megjelent könyv bemutatóján.
96. Itt állunk, nézegetjük egymást… [Eml.] = A Hét, 2000. máj 11.,  18. sz. 7. — Uo. hír K. I. Herder-díjáról. — Ua. 93.

96a. Gábor Áron kiállításához. = Új Kelet [Tel Aviv], 2000. jún 16.,  17567. sz. 3. — Elhangzott 2000. jún. 18- án, a Kiscelli Múzeumban. Ua. 100. 
97. Vallomás egy polgárról. (Jegyzetek Márai Sándorról.) [Esszé] = Élet és Irodalom, 2000. júl 28., 30. sz. 3–4.
98. A száműzött nyelv. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2000. nov 24., 47. sz. 3–4. — Elhangzott a berlini Renaissance Theaterben, 2000. nov. 5-én. Ua. 102., 140.
99. Egy fényképhez. Kádár[!] Kata: „Kéregető gyerek”/1936. [Eml.] = Magyar Hírlap, 2000. dec 23., 300. sz. 19. — A fényképész neve helyesen: Kálmán Kata.
100. Gábor Áron kiállításához. [Esszé] = Gábor Áron. Bp. 2000. 5. — Ua. 96a.

2001

101. Feltámad-e? [Esszé] = Élet és Irodalom, 2001. febr 16., 7. sz. 15–16. — Az európai eszme újjászületésének esélyéről, a délszláv háború kapcsán. (A cím Churchill Támadjon fel Európa! c. beszédére utal.)
102. A száműzött nyelv. [Esszé] = Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Bp. 2001. 9–18. — Ua. 98., 140.
103. A végső kocsma. Feljegyzések. [Naplójegyzetek] = Élet és Irodalom, 2001. dec 21., 51–52. sz. 3–4. — Ua. 126. (Részletek)
104. Az önmeghatározás szabadsága. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2001. nov 30., 48. sz. 15–16. — Elhangzott Hannoverben, a Weltbürger-előadássorozat keretében, 2001. nov. 15-én. Ua. 126.
105. Nyílt levél Schiff Andrásnak. = Magyar Hírlap, 2001. dec 24., 299. sz. 18. — A levél 2001 márciusában született, és a német ECM kiadó Janáček-lemezének kísérőszövegeként jelent meg. (Catalogue Number: 461 660-2.) Ua. 105., 128.

2002

106. Jeruzsálem, Jeruzsálem… [Esszé] = Élet és Irodalom, 2002. máj 3., 18. sz. 15. — Ua. 126.
107. Köszöntő Spirónak. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2002. szept 27., 39. sz. 4. — Elhangzott 2002. szept. 20-án az Új Színházban. (Spiró György Elsötétítés c. darabja a Színházi Dramaturgok Céhének díját kapta az évad legjobb magyar drámájáért.) L. még 241.
108. Heuréka! A stockholmi beszéd. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2002. dec 8., 49. sz. 1–3. — Elhangzott 2002. december 7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén. — Ua. 22. (Részletek: Népszabadság, 2002. dec. 9., 286. sz. 9.)
109. Az angol lobogó I. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 10., 4332. sz. 4. — Ua. 63., 80., 137., 165. Fotóval. L. még 787.
110. Az angol lobogó II. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 11., 4333. sz. 4. — Fotóval.
111. Az angol lobogó III. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 12., 4334. sz. 4.
112. Az angol lobogó IV. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 13., 4335. sz. 4.
113. Az angol lobogó V. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 14–15., 4336–4337. sz. 4 — Fotóval.
114. Az angol lobogó VI. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 16., 4338. sz. 6.
115. Az angol lobogó VII. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 17., 4339. sz. 4. — Fotóval.
116. Az angol lobogó VIII. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 18., 4340. sz. 4.
117. Az angol lobogó IX. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 19., 4341. sz. 4.
118. Felszámolás. (Részlet a készülő regényből.) = Élet és Irodalom, 2002. dec. 20., 51-52. sz. 4–5. — Ua. 127.
119. Az angol lobogó X. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 20., 4342. sz. 4.
120. Az angol lobogó XI. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 21-22., 4343-4344. sz. 4.
121. Az angol lobogó XII. [Elb.] = Romániai Magyar Szó, 2002. dec. 23., 4345. sz. 6.
122. Krúdy Gyula. [Esszé] = Európai Utas, 2002. 4. sz., 3. — A Hazai levelek harmadik része. Ua. 73.

2003

123. Öröm és szorongás. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2003. okt 10., 41. sz. 3. — Elhangzott Magdeburgban 2003. okt. 3-án, Németország újraegyesítésének 13. évfordulója alkalmából. L. még 1099., 1111., 1115.
124. Nyílt levél Schiff Andrásnak. = Muzsika, 2003. jan., 1. sz. 3. — Ua. 105., 128.
125. Az ember mélye. Bp. 2003.
Gályanapló indítása a Múlt és Jövőben. [Naplójegyzetek] 9–10. — Ua. 42. (Részlet – Újraközlése: Múlt és Jövő, 2017. 1. sz. [tavasz] 51–55.) 
Canettit fordítani. [Esszé] 11–15. Ua. 57.
126. Kalauz. (Szerk.: Bojtár Endre.) Bp. 2003.
Az eszmélet szintjei. Gályanapló 1990. 54–60. ― Ua. 62. (Részletek) 
Nem tűröm, hogy kirekesszenek. 66–70. ― Ua. 59.
Megdöbbenés, csupa megdöbbenés. 95–97. ― Ua. 89. 
A tolerancia díja. 98–102. ― Ua. 90. 
Az önmeghatározás szabadsága. 109–121. ― Ua. 104. 
A végső kocsma. Feljegyzések. 122–129. ― Ua. 103. (Részletek) 
Jeruzsálem, Jeruzsálem… 130–140. ― Ua. 106.
127. Felszámolás. (Részlet a készülő regényből.) = Körkép, 2003. Bp. 2003. 62–75. ― Ua. 118.
128. Nyílt levél Schiff Andrásnak. = Schiff András a zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Bp. 2003. 6–7. ― Ua. 105., 124.

2004

129. Jelentés a költészet birodalmából. Egy mítosz vége. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2004. ápr 2., 14. sz. 3. — A Magyar Írószövetség válságáról.
130. Bőröndömet bezárom. [Glossza] = Élet és Irodalom, 2004. ápr. 16., 16. sz. 3.

2005

131. Farkas Villa. [Eml.] = Farkas István festőművész gyűjteményes kiállítása. Bp. 2005. 5. — A kiállítási katalógus bevezetője.
132. [Ne felejtsd álmodat…] = Burger Barna: Fej vagy írás. 92 magyar író portréja. Bp. 2005. l. n — Részlet a Valaki más c. kötetből.
133. Gályanapló. (Részletek.) = Szerelmünk, Szigliget. Bp. 2005. 138–140. — Szemelvények szigligeti naplójegyzetekből.

2006

134. Ligeti-töredékek. [Esszé] = Élet és Irodalom, 2006. máj. 26., 21. sz. 3. — Elhangzott videofelvételről 2006. máj. 27-én, a Művészetek Palotájában. L. még 1332–1336.
135. Lapok a K. dossziéból. = Amaro Drom, 2006. aug., 28–29. — Részlet a könyvből.
136. Bokor. [Eml.] = Stephen Barlay: Menekülés és megérkezés. Bp. 2006. 5–6. — Előszó a szerző (Bokor István, K. I. barátjának) kötetéhez.
137. Az angol lobogó. [Elb.] = 1956. Bp. 2006. 63–115. ― Ua. 80.
138. Miért Berlin? [Esszé] = Múlt és Jövő, 2006. 4. sz. [tél] 3–5. — Jav. változat: 143.
139. Engel Tevan István képei elé. [Eml.] = Engel Tevan István 1936–1996. Tanulmányok, emlékezések, életműkatalógus. Bp. 2006. Petőfi Irodalmi Múzeum, [17. l.] ― Ua. 88.
140. Kortárs irodalmi olvasókönyv. Bp. 2006.
Hosszú, sötét árnyék. [Esszé] 308–311. ― Ua. 67. 
Kié Auschwitz? [Esszé] 311–315. ― Ua. 87. 
A száműzött nyelv. [Esszé] 315–321. ― Ua. 98., 102.

2007

141. A mi dolgunk itt nem a belátás. [Esszé] = Népszabadság, 2007. márc 31., 76. sz. Hétvége c. mell., 2. ― Elhangzott a Magyar Klinikai Onkológusok Társasága konferenciáján.
142. Darvas Ivánra emlékezve. [Eml.] = Darvas Iván. Emlékkönyv. Bp. 2007. 8–9.
143. Miért Berlin? [Esszé] = „Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.” Bp. 2007. 5–12. ― Javított változat. L. még 138.

2008

144. Európa nyomasztó öröksége. [Esszé] = Vigilia, 2008. febr., 2. sz. 142–147. ― Elhangzott 2007. jún. 1-jén a Berlini Művészeti Akadémián rendezett Perspektive Europa című konferencia megnyitóbeszédeként.
145. Egy kiállítás képei. [Esszé] = Vigilia, 2008. szept., 9. sz. 671–675. ― Elhangzott 2004. jan. 28-án Hamburgban, a Verbrechen der Wehrmacht. Dimensiones des Vernichtungskrieges 1941–1944 c. kiállítás megnyitóján.

2009

146. A muzulmán. [Naplójegyzet] = Múlt és Jövő, 2009. 1. sz. 4. ― Kimaradt részlet a Gályanaplóból. D.: 1960. L. 51., 328., 336.
147. Haldimann-levelek. (Első rész.) = 2000, 2009. máj.-jún., 5-6. sz. 111–124. ― A levelek címzettje Eva Haldimann.
148. Haldimann-levelek. (Második rész.) = 2000, 2009. júl.-aug., 7-8. sz. 88–96. ― A levelek címzettje Eva Haldimann.
149. A végső kocsma. [Regényrészlet] = Múlt és Jövő, 2009. 3. sz. [ősz] 7–11. ― A készülő regény első fejezetei. L. még 1500.

2010

150. [Drága Péter…] = Élet és Irodalom, 2010. ápr. 9., 14. sz. 15. ― A 60 éves Esterházy Péter köszöntése.
151. A pad. [Nov.] = Vigilia, 2010. máj., 5. sz. 347–352. ― Az író nyilatkozatával. Ua. 47. L. még 1533.
152. Itt állunk, nézegetjük egymást… [Eml.] = Találunk szavakat. Válogatott írások Esterházy Péter műveiről. Bp. 2010. 5–7. ― Ua. 93.

2012

153. Születésnapi üdvözlet Nádas Péter 70. születésnapjára. = Enigma, 2012. 71. sz. [okt.] 18. ― A levél fakszimiléje; fotóval.
154. Útvesztő. Naplójegyzetek 1995-ből. = Múlt és Jövő, 2012. 4. sz. [tél] 4–15. ― Fotóval.

2013

155. Útvesztő. Naplójegyzetek 1998-ból. = HVG, 2013. jan. 5., 1. sz. 22–24. ― Fotóval, Maribu karikatúrájával. (Bócsi Krisztián díjnyertes portréját l. még Digitális Foto, 2013. ápr., 3. sz. 90.)
156. Útvesztő. Naplójegyzetek 2000-ből. = HVG, 2013. aug 24., 34. sz. 22–25. ― Fotóval, Maribu három karikatúrájával.
157. Naplójegyzetek a Felszámoláshoz [1991–2001]. (Összeáll. Hafner Zoltán.) = Múlt és Jövő, 2013. 2. sz. [nyár] 14–26. ― Fotóval. L. még 315.
158. Publikálatlan naplójegyzetetek. (1998. ápr., 9.; 1995. júl. 11.) = Ámos Imre és a 20. század. Bp. 2013. 124–127. ― Fakszimilével.

2014

159. Útvesztő. Kiadatlan naplójegyzetek. (Összeáll. Hafner Zoltán.) = Vigilia, 2014. márc., 3. sz. 202–207. ― D.: 1991–1996.
160. [Borbély Szilárd halálára.] [Eml.] = Vigilia, 2014. ápr., 4. sz. 277.
161. Előszó A nyomkereső német kiadásához. = Múlt és Jövő, 2014. 1. sz. [tavasz] 23–24. ― D.: 2002. Uo. Kiadatlan naplójegyzet, 1994. júl. 21. L. még 317.
162. Útvesztő. Naplójegyzetek 1994-ből. (Vál. Hafner Zoltán.) = Múlt és Jövő, 2014. 3. sz. [ősz] 3–9.

2015

163. Drága Laci! = Szörényi László LXX. Bp. 2015. 100. ― Levél Szörényi László 70. születésnapjára.
164. [Naplójegyzetek Szigligetről.] = Stekovics Gáspár: Képpel/írott/táj. Bp. 2015.
165. Az angol lobogó. [Elb.] = Holmi 1989–2014. Antológia I. Bp. 2015. 67–88. ― Ua. 80.

2016

166. A néző. Feljegyzések 1991–2001. = HVG, 2016. febr 20., 8. sz. 20–23. ― Naplórészletek az azonos című kötetből.
167. „Most újra víziókra vágyom”. = Lyukasóra, 2016. 4. sz. [jún.] 12. ― Naplórészletek A néző című kötetből; szerkesztői bevezetővel.
168. Gályanapló. [Naplójegyzetek] = Holokauszt-olvasókönyv. Bp. 2016. 46–57. ― Feljegyzések a Sorstalanság c. regény kapcsán. D.: 1960–1973. Ua. 51.

3. Műfordítások

1980

169. Tankred Dorst: Dorothea Merz. (Regény.) (Utószó: Vályi-Nagy Ágnes.) Bp. 1980. Európa, 263 l.

1981

170. W. E. Richartz: Irodaregény. [Regény] Bp. 1981. Európa, 267 l.

1982

171. Tankred Dorst: Klara anyja. [Kisregény] = Ki volt Edgar Allan?
       Bp. 1982. 507–587. l.
172. Volker W. Degener: Ördögök hangszalagon. (Regény.) Bp. 1982. Európa, 215 l. /Modern könyvtár 453./

1983

173. Tankred Dorst: Merlin avagy A puszta ország. (Dráma.) Bp. 1983. Európa, 295 l. /Modern könyvtár 465./ ― Bemutatók: Vígszínház, 1984. dec. 6. (Rendező: Valló Péter.); Új Színház, 1995. dec. 16. (Rendező: Hargitai Iván.)
174. Per Christian Jersild: A Gyermekek Szigete. (Regény.) Bp. 1983. Európa, 331 l. ― 2. kiadás: Bp. 1986. Árkádia, 331 l.

1985

175. Peter Härtling: Visszatérés Casablancába. (Regény.) Bp. 1985. Európa, 332 l.
176. Helmut Rathert: Nagypapa repül. Kézikönyv örökifjú öregfiúknak. Bp. 1985. Európa, 187. l. /Vidám könyvek/

1986

177. Tankred Dorst: A stettini utazás. (Regény.) Bp. 1986. Európa, 93 l. /Modern könyvtár 544./
178. Friedrich Nietzsche: A tragédia születése, avagy Görögség és pesszimizmus. Bp. 1986. Európa, 225 l. /Mérleg/ ― Jegyzetek [és életrajz]: Kertész Imre.
2. kiadás: (Vál., bev., jegyz., összeáll.: Szegő Katalin) Bukarest-Kolozsvár, 1994. Kriterion-Polis, 228. l. /Téka/
3. kiadás: Bp. 2003. Magvető, 253. l. ― Jegyzetek: Kertész Imre.


1987

179. Sigmund Freud: Michelangelo Mózese. [Tan.] = S. F.: Mózes – Michelangelo Mózese. (Két tanulmány.), Bp. 1987. 211–252. l. /Mérleg/
180. Wolfdietrich Schnurre: Négyszer születtem. [Kisprózák] (Vál.: Borbás Mária.) Bp. 1987. Európa, 250 l. /Vidám könyvek/

1988

181. Elias Canetti: Esküvő. (Dráma.) Bemutató: Katona József Színház, 1988. febr. 19. (Rendező: Vladimir Strnisko.) ― Gépirata: Színháztudományi Intézet Könyvtára.
182. Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Bp. 1988.
Hugo von Hofmannsthal: Az árnyék nélküli asszony. 15–103 l.
Arthur Schnitzler: Menekülés a homályba. 208–295 l.
Fritz Hermanovsky-Orlando: A családi kép. 483–489 l.
Heimito von Doderer: A meggyötört pénzeszacskók. 510–524 l.
Heimito von Doderer: Két hazugság vagy Antik tragédia falun. 525–536 l.

1989

183. Friedrich Dürrenmatt: A csendestárs. (Dráma.) = Nagyvilág, 1989. márc., 3. sz. 376–417. ― Bemutató: Katona József Színház, 1996. okt. 19. (Rendező: Lukáts Andor.)
184. Joseph Roth: Jób. Egy egyszerű ember regénye. [Regény] Bp. 1989. Európa, 219 l. ― Részlet: Múlt és Jövő, 1988. 167–172.

1990

185. Barbara Frischmuth: Kapcsolatok – Családi nyaralás. [Kisregények] Bp. 1990. Európa, 202 l. /Modern könyvtár 605./

1991

186. Arthur Schnitzler: A Bernhardi-ügy. (Dráma.) Bemutatók: Vígszínház, 1991. febr 8. (Rendező: Babarczy László.); Örkény Színház 

186.a Hans-Georg Gadamer: A második Varázsfuvola. [Tan.] = Holmi, 1991. dec., 12. sz. 1601–1615.

2015