[Koestler búcsúlevele]

 

„Mindenkinek, akit ez illet!

E feljegyzés célja egyértelműen kijelenteni, hogy gyógyszertúladagolással öngyilkosságot szándékozom elkövetni, bárki más tudta vagy közreműködése nélkül. A gyógyszereket törvényes úton szereztem be és hosszú idő alatt gyűjtöttem össze.

Az öngyilkossági kísérlet olyan szerencsejáték, melynek eredményét csak akkor ismeri a játékos, ha sikertelen, de nem ismeri meg, ha sikerrel jár. Ha a kísérlet sikertelen, és fizikailag vagy értelmileg korlátolt állapotban túlélem, de nem lesz módom észlelni, mit tesznek velem, vagy kívánságaimat kifejezni, ezennel kérem, hogy hagyjanak otthonomban meghalni, ne élesszenek fel, vagy ne tartsanak mesterséges eszközökkel életben. Kérem továbbá, hogy feleségem, orvosom, vagy bármely jelenlévő barátom a habeas corpusra [a testtel való önrendelkezés elvére] hivatkozva akadályozza meg, ha az otthonomból erőszakkal kórházba kívánnak szállítani.

Döntésem oka, hogy véget vessek életemnek, egyszerű és kényszerítő: Parkinson-kór és fehérvérűség (CCL) lassan ölő fajtája. Ez utóbbiról közeli barátaimat se tájékoztattam, mert nem kívántam elkeseríteni őket. Az utóbbi évek többé-kevésbé fokozatos hanyatlását követően a folyamat most heveny és szövődményes fázisához érkezett; úgy érzem, eljött az idő, hogy megváltsam magam, amíg erre technikai értelemben képes vagyok.

Szeretném, ha barátaim tudnák, hogy megbékélt lelkiállapotban hagyom itt őket, valamiféle szerény reménnyel a személytelen élet utáni, a tér, idő és anyag határán túli, értelmünket meghaladó létben. Ez az »óceánérzés« sokszor vigasztalt nehéz pillanatokban, és vigasztal most is, miközben e sorokat írom.

Ami e végső lépést megnehezíti, a fájdalom, amelyet kénytelen okozok néhány túlélő barátomnak és mindenekelőtt feleségemnek, Cynthiának. Neki köszönhetem a viszonylagos békét és boldogságot, melyet életem utolsó szakaszában éreztem – de előtte soha.” (Idézi: Márton László: Koestler, a lázadó, 387–388.)

*

[Cynthia Koestler feljegyzése]

„Félek mind a haláltól, mind a haldoklás folyamatától, amely előttünk áll. Szerettem volna befejezni a történetet arról, ahogy Arthurnak dolgoztam – ez 1949-ben kezdődött, amikor először találkoztunk. Mindazonáltal Arthur nélkül nem tudtam volna vállalni az életet, bizonyos belső tartalékok ellenére. / Sohasem gondoltam kettős öngyilkosságra, de most Arthur gyógyíthatatlan betegsége olyan stádiumba jutott, hogy semmi más nem maradt…” (Idézi: Márton László: Koestler asszonyai, 264.)

Arthur és Cynthia Koestler (Fotó: Godwin Fay)

Az idős Koestler feleségével
(Fotó: Sam Haskins)


[Háy Éva Koestlerről és feleségéről, Cynthiáról]

„Egész életemben féltem az olyan emberektől, akik hisztérikus jeleneteket rendeznek, agresszíven viselkednek, viszont a maguk részéről mimózaszerűen érzékenyek. És bár Arthur ezeket a tulajdonságait velem csak nagyon redukált formában éreztette, és Gyuszit, akit nagyon szeretett, teljesen megkímélte, társaságában sosem éreztem magam olyan biztosnak és oldottnak, mint amilyen különben vagyok.

Nemrég önként kilépett az életből. Érzem a veszteségét, de kívántam volna, hogy annyival fiatalabb, magát férjének teljesen alárendelő szép feleségét utolsó útjára ne vitte volna magával.” (Háy Éva: A barikád mindkét oldalán, 274–275.)

A The Story of a Friendship (Egy barátság története) címlapja

„Most, hogy befejeztem és átolvastam ezt a kis könyvet, némi meglepetéssel vettem észre, hogy azt tet­tem, amire készültem: egyszerűen megírtam Arthur Koestlerrel való barátságunk történetét. Nem életrajzot – azokból már akad néhány, és Arthur maga is négy életrajzi jellegű könyvet írt –, és nem is munkáinak mél­tatását – irodalmi teljesítményének megítélése nem az én feladatom; tudomá­nyos művei nemcsak illeté­kességemet haladják meg, de olykor felfogóképességemet is; parapszi­chológiai irányú tevékenysége pedig mindig is az elviselhetetlenségig untatott.

Akkor hát most igazságot szolgáltatok Arthur Koestlernek? Talán nem, de nem is ez volt a cél. A hétköznapok világában szemléltem őt, nem pedig a tragikum síkján – ahogy talán ő fogalmazna. Ő ez utóbbi létsíkon érezte jobban magát; én egész jól elvagyok a hétköznapokban.

Egyik könyvem címe – How to be an Alien – nemigen állja meg a helyét magyarul vagy más nyelvek­en; a fordításoknak ezt a címet adtam: Anglia papucsban. Ez a mostani könyv talán afféle Arthur Koestler papucsban is lehetne. Az életrajzírók, kritikusok és tudósok írtak már róla éppen eleget. Ebben a könyvben az olvasó – és a nagy, végső életrajz majdani szerzője – kevéske adatot és némi különleges fűszert talál; egyfajta nemhivatalos portrét azoknak, akik cso­dálták, és ked­ves emlékek felidézését azoknak, akik elég jól ismerték ahhoz, hogy tudják szeretni is.” (Mikes György: Egy barátság története, részlet az Előszóból)

„E könyv kézirata […] meglepetést okozott számomra. Sok barátja, jómagamat is beleértve, évek óta sürgette [Koestlert], hogy folytassa [a Nyílvessző a végtelenbe és A  láthatatlan írás  című könyvekkel megkezdett] önéletrajzát, amely 1940-nel lezárult. [Egy alkalommal] – nem emlékszem pontosan, mikor, de úgy gondolom, 1982 végén kellett történnie – bizalmasan közölte velem: voltaképpen már a harmadik kötet megírásának a végén tart. Megesketett, hogy ezt titokban tartom, mert babonából utálta, ha olyan műről kellett beszélnie, amely még nem készült el. A kézirat, amit megtaláltunk, valójában két összefonódó önéletrajz. Cynthia kristálytisztán megírta Arthurral közös életének egy hosszabb szakaszát, de erről sohasem tett említést nekem, és amennyire én tudom, más barátoknak sem.” (Harold Harris: Introduction = Stranger on the Square, 11–12.)

*

[Koestler] „Soha nem titkolta a tényt, hogy nehéz együttélni vele. […] Soha nem  kísérelte meg palástolni követelőző természetét, heves hangulatváltozásait; döntéseinek hirtelen irányváltásait, és hogy rögeszmésen szoknyabolond […]. Mindemellett mély intellektusú férfi volt, aki rendkívüli kedvességről és nagylelkűségről tudott tanúbizonyságot tenni, és aki páratlan humorérzékkel rendelkezett; olyan férfi, aki – majdhogynem mindig – kivételes vonzerejű társ tudott lenni.” (Harold Harris: Introduction = Stranger on the Square, 14.)

A Stranger on the Square címlapja

A Sötétség délben első magyarországi kiadása, 1988

1988-ban megjelenik Magyarországon – Bart István fordításában – a Sötétség délben. (Ez az első Koestler-mű, amely Magyarországon, magyar nyelven napvilágot lát.) A regényhez Nagy Péter, a kötet egykori lektora ír előszót.

*

„A mai olvasó számára nyilvánvaló, hogy remekműről van szó. Azzá teszi nemcsak a hibátlan jellemrajz, ami a könyv egyik legfőbb erénye, hanem a biztos szituációteremtés is, s nem utolsósorban a »klasszikus« takarékosság az alakokkal, szereplőkkel. Nem számoltam meg, de a regény »beszélő« figurái aligha vannak többen, mint a két kéz ujjai, s a cselekmény mindössze két színhelyen játszódik: Rubasov börtönében és Vaszilij lakásán. Az író e szűkös keretek között elénk tud állítani egy világot s annak sűrű atmoszféráját: mint a francia klasszikusok legjobb tragédiáikban. Mindezt bizonyítja az a tény is, hogy a megjelenés óta eltelt közel fél század alatt ez a könyv mit sem öregedett, eszközei és hatása éppoly elevenek, mint annak idején.” (Nagy Péter: Utószó = Sötétség délben, Európa/Reform, Bp., 1988, 197.)

vissza