Tisztelt Kutatók!

 

Kutatni csak előzetes írásbeli engedély birtokában lehet.

Kutatási szabályzat letölthető itt                                   

A kutatási kérőlap formanyomtatványa letölthető itt 

A kutatási kérőlap formanyomtatványát kitöltve és aláírva az alábbi címre várjuk: kutatas@kerteszintezet.hu

 

Az Archívumban jelenleg Kertész Imre, Arthur Koestler, Petri György, Pilinszky János, Giorgio Pressburger – Pressburger György magyar származású olasz író hagyatékának részei, valamint Sziveri János teljes hagyatéka található.

 

Kertész Imre

Az író által adományozott dokumentumok között a kéz- és gépiratok mellett a legjelentősebb anyagrészt, a mintegy 1800 dokumentumot tartalmazó (főként 2000 és 2015 között keletkezett) elektronikus fájlcsomag képezi, köztük kiadatlan írásokkal, és a művek keletkezéstörténetét végigkövető variánsokkal. Emellett többórányi hang- és filmfelvételt, valamint több mint ezer fényképet is őriz a budapesti gyűjtemény. Az Intézet olyan dokumentumokat is őriz, amelyek nem képezik közvetlenül a szépírói hagyaték részét, pl. magánjellegű iratok, fényképek, valamint az író édesanyjának és első feleségének a fennmaradt fényképeit, iratait.

 

Arthur Koestler

Az író hagyatékát őrző Edinburgh University Library 2000-ben járult hozzá ahhoz, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Archívuma az 1993 óta intézményükben őrzött Koestler-fond egy válogatott anyagáról mikrofilmmásolatokat készíttessen.

E hagyatékrészben, amely 2017-ben a Kertész Imre Intézet gondozásába került, Koestler életművének válogatott dokumentumai mellett személyes iratai, levelezése, feljegyzései és útinaplói is helyett kaptak. Ez a gyűjtemény Koestlernek a jelentős személyiségekkel (pl. George Orwell, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Albert Camus), valamint magyar kortársakkal (pl. Mikes György, Ignotus Pál, Polányi Mihály, Polányi Magda) való kapcsolatáról tanúskodó dokumentumokat is tartalmaz.

A mikrofilmfelvételekről az Alapítvány Archívumában papíralapú másolatok készültek, amelyek lapszíntű annotált jegyzék segítségével kutathatók.

 

Petri György

Petri György hagyatékrésze 2013-ban került a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány Archívumába.

A dokumentáció a teljes életműre kiterjedően tartalmaz a szerzőtől verskéziratokat, köztük töredékeket, variánsokat, és zsengéket, tanulmányok, esszék, publicisztikai írások, színpadi művek tervvázlatait, egyes műfordításainak munkapéldányát, vagy annak töredékét, naplórészleteket és naplószerű feljegyzéseket, valamint levelezése egy kis részletét és néhány hozzá írt levelet.

A hagyatékot 2017 óta a Kertész Imre Intézet gondozza. Az iratanyagokról a rendezéssel egy időben darabszíntű elektronikus jegyzék készült.

 

Sziveri János

A fiatalon elhunyt költő, író, szerkesztő hagyatéka 2018-ban került a Kertész Imre Intézet gondozásába.

A hagyaték a teljes irodalmi életműre kiterjed: a lírai, drámai, epikus alkotások, esszék, cikkek, tanulmányok, képzőművészeti, valamint publicisztikai írások terjedelme több ezer oldalnyi.

A szerző levelezése és szerkesztői tevékenységének dokumentumai mellett műfordításai, könyvtára, személyes tárgyai, képzőművészeti alkotásai, nyomtatásban megjelent művei, a róla szóló újságcikkek, írások, hang-, illetve videóanyagok szintén a hagyaték részét képezik, amelyek feldolgozása jelenleg is folyik.

 

Pilinszky János

Pilinszky Jánosnak egy eddig ismeretlen, nagy terjedelmű hagyatékrésze 2017-ben került az Intézethez, mely egyaránt tartalmaz verskéziratokat, leveleket, fényképeket és aprónyomtatványokat.

Emellett az Intézet rendszeresen vásárol a költőtől származó kéz- és gépiratokat, dedikált köteteket, valamint róla készült felvételeket.

 

Pressburger György

Giorgio Pressburger – Pressburger György életművéből egy válogatott hagyatékrésszel gazdagodott a Kertész Imre Intézet 2021 augusztusában Mauro Caputo olasz filmrendező adományának köszönhetően.

A szülőhazája iránti kötődését sosem feledő, rendkívül sokoldalú író szívén viselte a magyar írók sorsát, nyomon követte pályafutásukat. A csaknem 90 tételből álló gyűjtemény főként dokumentumokból, személyes tárgyakból, forgatókönyvekből, fényképekből áll, de Pressburger kitüntetései és személyes könyvtárának bizonyos darabjai is megtalálhatók benne, egyebek mellett az a Kertész Imre-fordítás, amelyet lányának ajándékozott egykor, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, amelyet 2002 októberében vehetett át Giorgio Pressburger a magyar–olasz kulturális kapcsolatok folyamatos ápolásáért és elmélyítéséért végzett munkája elismeréseként.